OSIEK-AERA
AERA   Amikaro de
Esperanto en Radio

Alighu
Prezento de la Amikaro:
Agadgrupo en OSIEK, servoj...

Sugestoj favore al Esperanto en Radio:
Konfirmi, komenti, lobii...

Adresaro de Amikoj de Esperanto en Radio:
Konsilantoj, fakuloj...

Paghpint

Prezento de la Amikaro

  Agadgrupo en OSIEK

  Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj , kunlaboranta kun UEA
  - komitatano pri AERA: Bruno MASALA, 18 rue Gambetta, F - 57000 METZ, fax. +33 (0)387 320300 (KulturDomo de Metz), ret. bruno@poetic.com
  - kasisto: Eric LAUBACHER, 1, rue L.-A. de Bougainville F - 78180 MONTIGNY-le-BRETONNEUX, ret. ericl@iname.com
  pĉk: 1 399 87 R PARIS - UEA-konto: osie-h - FEL-konto: osie-h
  kotizoj: egalvaloro de 25 poŝtmarkoj por enlanda letero

  AERA funkciigas plurajn servojn:

  1. eldonado de konstante ĝisdatigitaj informiloj pri frekvencoj, horaroj, adresoj kaj priskriboj de radio-stacioj kaj programoj (senditaj al membroj de AERA, al gazetoj kaj radio-stacioj);

  2. diskonigo de la eblecoj, intereso kaj graveco de radio-aŭskultado kaj instigo al artikolado pri radio en gazetoj (ekz per premio por verkinto);

  3. helpo al esperantistaj organizaĵoj uzi la informservon de radio;

  4. helpo al radio-stacioj kaj instigo al radio-redaktoroj kunlabori.

  Ju pli da membroj, des pli da servoj. Sugestu, membriĝu, ekagu.


Paghpint


Paghpint


Sugestoj
favore al Esperanto en Radio

  Kion fari pli kaj plu?

   Unue, plej gravas la aŭskultado mem: jen ofta jen foja; jen lerncela jen distrocela. Due, ni memoru ke stacioj bezonas konstantan subtenon: t.e. leterojn, poŝtkartojn, faksojn, gazetojn, kasedojn kaj diskojn, ĉiuspecajn materialojn, ktp.

   Krom tio, kiel helpi Esperanton en Radio? kiel kunlabori kun radio-stacioj? kiel diskonigi radio-aŭskultadon?

   Tre gravas diskonigi siajn spertojn, ekz pri radio-aparatoj, jen pri DX-aventuro, jen pri simpla kurt- aŭ mezonda aŭskultado, jen pri satelita ricevado. Amikoj de Esperanto en Radio ĉiam kaptu la okazon montri kaj aŭskultigi al siaj konatuloj. AERA ne prizorgos propran gazeton, sed strebos aperigi en ĉiuj gazetoj artikolojn pri radio-stacioj kaj radio-aŭskultado. Do, amikoj de Eo en Radio verku pri siaj spertoj, teknikaj aŭ kulturaj, rilate al Radio. Kompetentaj personoj konigu sin petante aliĝon kaj aperon de sia nomo en la AERA-adresaro. Gravas peti gazetojn aperigi frekvencaron kaj horaron de radio-stacioj. Por kulturaj gazetoj, oni povas verki recenzon pri la programoj de sia plej ŝatata stacio, ekz oni povas rakonti la rolon de loka dulingva Esperanto-programo en sia esperantiĝo.

   Amikoj de Esperanto en Radio povas varbi aliajn amikojn, fotokopiante kaj donacante la AERA-informilojn, precipe la frekvencaron. Pere de la adresaro, ĉiu povu trovi la helpopretan personon. Oni rajtas (kaj tio indas) mem fotokopii la AERA-informilojn kaj disdonaci ilin, dum kongresoj, renkontoj, al siaj ŝatataj gazetoj. Aldone, AERA bezonas kunlaborantojn por prizorgi sian membraron.

   Skribi al ambasadoj kaj al estroj de radio-stacioj kiam aperas, aŭ malaperas, esperantlingva radio-stacio estas ankaŭ tre bona iniciato.

   Persatelitaj aŭskultantoj povas vendi kasedojn de registritaj elsendoj: ili konigu sin ĉe regionaj kaj naciaj Eo-gazetoj kaj movadoj.

   kaj tiel plu... viajn sugestojn kaj ideojn sendu al aliaj AERA-membroj kaj al gazetoj


  Tutaparte

   Se vi akceptas, en via lando aŭ regiono, preni unu aŭ kelkajn el jenaj taskoj, sciigu la kunordiganton, Bruno Masala, kiu mencios tion en la adresaro.

   - klopodi ke informoj pri esperantlingvaj elsendoj aperu en Eo-gazetoj: frekvencoj, adresoj, enhavo de la programoj, konkursoj eventuale organizitaj de la stacioj, ktp. (surbaze de la AERA informiloj aŭ/kaj rekta rilato kun stacioj),

   - regule informi ne esperantistajn mediojn pri la fenomeno Esperanto en Radio: kulturaj revuoj naciaj, lokaj kaj federaciaj DX-kluboj, radio-amatoroj, ktp.

   - aperigi artikolojn por klarigi al gesamideanoj kaj gesamlingvanoj kiel bone kapti, kion aŭskulti, ktp.

   - varbi membrojn por la Amikaro,

   - sugestu mem...


Paghpint

Adresaro de
Amikoj de Esperanto en Radio

  Se vi deziras aperi sur ĉi tiu listo (ĉar jam havas agadon rilatan al radio aŭ akceptas transpreni taskon), informu pri tio la AERA-kunordiganton. Bonvolu mem redakti vian slipon kiel la ĉi subajn. Ne necesas mencii ĉiujn viajn adresojn (ekzemple, eblas indiki nur vian retadreson).

 • Günther BECKER, satelita ricevado
  Alter Hangarten 2, D - 66440 BLIESKASTEL, Germanio
  tel. +49 (0/6842) 2406
  Spuras ĉiujn satelitajn programojn en la etero, verkas kaj informas pri la temo

 • Anita BERGH, intervjuoj
  Esperanto en Väsby, Hassgelgatan 60, 2tr, SE - 194 37 UPPLANDS VÄSBY, Svedio
  tel. +46 (8) 590 882 10, fax. +46 (8) 590 864 61
  Realigas intervjuojn kun plej diversaj esperantistoj, pretajn por disaŭdigo, proponas ilin al radio-stacioj

 • Marcelo Luiz BRASIL, SudAmeriko, kontaktoj
  Rua Pedro Demeterco 230, BR - 81540 - 190 CURITIBA (PR), Brazilo
  Tre aktiva aŭskultanto li mem verifias multajn frekvencojn en Suda Ameriko. Li ankaŭ prizorgas informilon pri radio-aferoj: La Voĉo de Esperanto, organo de Distanca Sxaltilo., >> Precipaj rilatoj kun stacioj: R. Havano Kubo, China R. internacia, R. Vatikana, RAI internacia Roma kaj (lokaj) R. Sorokaba, R. Rio de Janeiro.

 • Guido GENTILE, agora, Esperanto Radikala Asocio
  via Pasubio 27, I - 31100 TREVISO, Italio
  tel. +39 (422) 400255, ret. g.gentile@agora.stm.it
  Enŝovas informojn pri Eo en Radio en la reto Agora

 • Kaisa HANSEN (kaj Anita BERGH), ekspozicio 'Esperanto en Radio'
  Esperanto en Väsby, Hammarbyvägen 56, SE - 194 36 UPPLANDS VÄSBY, Svedio>
  tel. +46 (8) 590 882 10, fax. +46 (8) 590 864 61
  Dismontras mem sian ekspozicion 'Esperanto en Radio', kaj vendas panelojn (70cm x 70 cm). Realigas mem intervjuojn kaj sendas ilin por disaŭdigo al diversaj stacioj (interalie Pola R., kaj R. 3.ZZZ)

 • Paul HEWITT, paketradio, radio-amatoroj
  26 Highfield Road, North Thoresby, Great Grimsby, DN36 5RT, Britio
  PaketRadio: GØNUE@GB7GBY.#15.GBR.EU
  Dissendas informojn pri radio-stacioj pere de paketradio (en ESPERA@WW)

 • Girolamo LUCCHETTA, Fondinto
  Forpasinta la 20an de aŭgusto 1996.

 • Floréal MARTORELL, kontaktoj kun lokaj stacioj, rokmuziko
  Eurokka, F - 31450 DONNEVILLE, Francio
  tel/fax. +33 (0)561 81 95 65
  Varbas kontaktojn kun lokaj radio-stacioj, konsilas por krei aliajn, rilatigas ilin kun la stacioj. Ankaŭ instigas la staciojn al disaŭdigo de Eo-kanzonojn. Eldonas Rok'Gazet' kaj estras Eurokka. >> Precipaj rilatoj kun stacioj: lokaj radioj en Toulouse, Montauban, Tarragona (Francio, Hispanio), ktp.

 • Bruno MASALA, kunordigado, TTT
  18 rue Gambetta, F - 57000 METZ, Francio
  fax. +33 (0)387 320300 (KulturDomo de Metz), ret. bruno@poetic.com
  Konstante ĝisdatigas la informilojn (danke al informoj ricevitaj de la aliaj helpantoj) kaj disponigas ilin diversmaniere. Gvidas la lobiadon por Esperanto en Radio. >> Precipaj rilatoj kun stacioj: Pola R., R. Vatikana,, R. Aŭstria Internacia

 • PEJNO Simono, internet, compuserve
  Emminghausstr. 36, D - 61250 USINGEN, Germanio
  tel/fax. +49 (0/6081) 3955, ret. 100103.24@compuserve.com
  Prizorgas dismeton de informoj pri Radio en la retoj internet kaj compuserve

 • TEĴA-komisiono pri radio aferoj (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio)
  Andrzej PETTYN (TEĴA), Skrytka 46, PL - 00 977, WARSZAWA, Pollando
  tel. +48 (22) 645 9358 / 9337, fax. +48 (22) 645 5917 / 5919, ret.
  Aliaj membroj: S-ro Ahto KALJUSAAR , Sõpruse pst 255-59, EE - 0034 TALLIN, Estonio; S-ro Bruno MASALA (vidu supre). Prezidanto de TEĴA, por aliĝoj: S-ro Stefan MAUL , Pferseestr. 15, D - 86150 AUGSBURG, Germanio.© OSIEK - 98.03.16 . Viajn rimarkojn al TTT-red..
Bonvolu publikigi informojn pri radio menciante kiel fonton:
AERA (OSIEK - Amikaro de Esperanto en Radio).