La Gazeto, internacia kultura revuo eo - fr - en - it - nl
La Gazeto
Mi deziras aboni La Gazeto-n Ĉi-tiu TTT-ejo funkcias laŭ Unikodo - UTF-8

Abonoj...

ĉe LA GAZETO, Sous la Ville, FR-55210 Creuë, Francio
1. al poŝtkonto: La Gazeto 1025 02 T, Nancy,   2. per franca bankoĉeko   -
ĉe la perantoj en multaj landoj. (Prezoj varias laŭlande.)


Kolofono de La Gazeto - Abonprezoj kaj perantoj

KOLOFONO

 • Eldonanto kaj redakta rondo: Esperanto-Klubo de Metz.
 • Redaktoro: Eugene de ZILAH.
 • Kunredaktistoj: Ed BORSBOOM, K JAKOBO, Madeleine de ZILAH.
 • Reto-kunlaboranto: Bruno MASALA.

 • Redaktejo: LA GAZETO, Sous la Ville, FR-55210 CREUE, Francio.
 • por retmesaĝi al LG, klaku ĉi tie

 • Abonprezo: 29 eŭrooj por 6 numeroj, ekster Eŭropo bonvolu aldoni 3 eŭroojn.
  Vi povas komenci la abonon kiam ajn. Se vi ne povas poŝte ĝiri aux sendi poŝtmandaton, bv skribi al la redaktejo; ni klarigos al vi, kiel vi povas aboni el via lando.

 • LG ne aperas dum julaŭgsep.
 • Anoncoj: 1/4 da pagxo = 30 eŭrooj
 • Recenzoj: bv sendi du ekzemplerojn de la recenzenda libro al la redaktejo.
PRI STILO KAJ ENHAVO
DE SUBSKRIBITAJ ARTIKOLOJ
LA GAZETO NE RESPONDECAS

ABONPREZOJ kaj PERANTOJ

Aŭstrio: 29 eŭroj. d-ro Klaus Perko, Lendkai 111, 8020 Graz - Poŝtkonto: Graz 1257 845.
Aŭstralio: 60$. Aŭstralia Esperanto-Ligo, 143 Lawson Street, Redfern NSW 2016.
Belgio, Luksemburgio: 29 eŭroj. Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen - Ĝirkonto: 000-0265338-43 Vlaamse Esperantobond.
Brazilo: 35,50 eŭroj. Brazila Esperanto-Ligo, SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902.
Britio: 22,3 pundoj. Viv O'Dunne, Esperanto House, Station Road, Barlaston, ST12 9DE Stoke-on-Trent.
Bulgario: 18 levoj. Georgi Mihalkov, Nadejda V, bl 529 vh A et 9 ap 33, 1229 Sofia
Ĉeĥio: 650 kronoj. Pavel Polnicky, Na Vinici 110/10, 29001 Podibrady
Ĉinio: 20 internaciaj respondkuponoj senditaj al La Gazeto.
Danio: Arne Casper, DEA, Bryggervangen 70 4.tv, 2100 Kobenhavn
Finnlando: 29 eŭroj.
Francio: 29 eŭroj. La Gazeto, 12 sous la Ville, 55210 Creuë - Poŝtkonto: 1025 02 T Nancy.
Germanio: 29 eŭroj. Rolf Beau, Eisser Kirchweg 18, 27333 Schweringen.
Grekio: 29 eŭroj. Polyxeni Zarkada, Placo Pavlou Kountouriotou 7/8, 11741 Athina.
Hispanio: 29 eŭroj. Barcelona Esperanto-Centro, Bassegoda 40, 3° 1a, 08028 Barcelona.
Hungario: 4900 forintoj. Pál Kozsuch, Vasut u. 3, 5553 Kondoros.
Italio: 29 eŭroj. Elde Doerfler, Via Ghirlandaio 18/1, 34138 Trieste - Poŝtkonto: 17452996
Japanio: 5500 enoj. Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku Tôkyô, 162.
Kanado: 50$. David Moore, PK 653, Sicamous/BC, V0E 2V0.
Kroatio: 20 eŭroj.
Nederlando: 29 eŭroj. E. Borsboom, Noordweg 34, 3704 GN Zeist - Poŝtkonto: 3290394.
Pollando: 103 zlotoj. Maciej Wnuk.
Rumanio: 30 leoj. C.P. 200 400750 Cluj-Napoca, OP.1. por Sigmond Julia
Rusio: 9 €. Halina GORECKA, 236 039 Kaliningrad, ab. ja. 1248.
Slovakio: 20 eŭroj.
Svedio: 290 kronoj.
Svislando: 44 frankoj. Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, 4224 Nenzlingen.
Usono: 45$. ELNA, pk 1129, El Cerrito/CA-94530.
UEA-konto, Eŭropo: 29 eŭroj (krom PL CZ SK HU KR YU LT 10eŭroj); Usono+Kanado: 31 eŭroj; Afriko kaj Mezoriento: 30 eŭroj; aliaj ekstereŭropaj landoj: 32 eŭroj - UEA-kontokodo: edzi-k. FEL-konto: gaze-j© La Gazeto - 2007.02.22. Rimarkojn al TTT-red.