La Gazeto, esperanto tijdschrift eo - fr - en - it - nl
La Gazeto

Wat is La Gazeto ?


LA GAZETO is een tijdschrift met een wereld-kultureel niveau. Niet alleen onafhankelijk van politike, staatsrechtelijke, religieuze, of van welke andere organizaties dan ook, nieet van bepaalde richtingen, nationale of internationale groepen of groepjes. Het doel is te zorgen dat esperantisten zo veel mogelijk betrouwbare inlichtingen krijgen, die niet op propaganda gericht zijn, maar over de fundamentale aspekten van nog bestaande en voorbije beschavingen en kulturen, die op de een of andere wijze van waarde zijn voor de "esperanto" wereldbeschouwing.ENHAVTABELO KAJ INDEKSOJ
Kun muziko    Sen kadroj
Listoj:  aŭtoroj libroj rubrikoj
Serĉo en ĉi tiu TTTejo
Ekzaktan vorton

Om een dergelijk grandioos projekt te realiseren, beshikt het blad slechts over zeer bescheiden middelen: La Gazeto verschijnt 6 keer per jaar, bestaat uit 32 bladzijden, maar ze verschijnt akuraat al gedurende 24 jaar. Ze wordt uitgegeven door de Esperanto-Club van Metz. Het blad wordt geredigeerd door Madeleine deZilah en een team van medewerkers, waarvan de kern zich bevindt in een noordfrans dorpje, vanwaaruit de reis door Amerika, Azie en Europa begint.


 

De gebruikelijke rubriken van LA GAZETO zijn
 • Vortoj de la redaktoro [Het woord is ann de redacteur] : Essays van Eugene de Zilah, over Esp. over de moraal en de ideologie van Esp., over problemen v.d. wereldkultuur
 • Leteroj [Brieven] : Klachten of komplementen vna L.G. lezers, bezwaren nuttige opmerkingen, nieuwsgierige vragen, verstandige sugesties
 • Nia vivo [Ons leven] : gloedvolle rapporten; rechtstreekse intervieuws, verrassende autobiografien
 • Nia tribo [Ons ras] : anekdotes uit 't archief over de Groenen. (de Esp.)
 • Ni legis [Wij lazen] : resensies, meningen, mededelingen over boeken al dan niet in Esp. geschreven, door eminente medewerkers.
 • Nia lingvo [Onze taal] : studies over de meest netelige problemen v.Esp.
 • Ili diris [Men zegt] : korte beknopte teksten v.eminente denkers
 • Ludoj [Spelen] : Kruiswoordraadsels, schaakproblemen...
 • Ni ridetu [Even lachen] : grappige teksten
 • Rakontoj [Verhalen] : Bellettristische benadering van't gedrag, de moraal en de meningen v.mensen v.verschillende kulturen
 • Ĉu vi jam scias...? [Weet je al..?] : 't Spotlicht op verbazingwekkende dingen, opmerkelijke dingen, en aanbevelingen
 • Revuoj [Tijdschriften] : De aandacht vestigen op verbazingwekkende dingen, opmerkelijke dingen, en aanbevelingen
 • Historio [Geschiedenis] : Analyse v. gebeurtenissen, die historisch gezien belangrijk zijn voor de wereldkultur
 • Nia kulturo [Onze cultuur] : Artikelen over de meest verschillende onderwerpen, van bellettrie en kunst tot sociale gewoonten en mistieke wegen, van de vertaalkunst tot gedachten over de wetenschap. Vertalingen van bladzijden, die ons treffen, uit de werken van beroemde schrijvers (Mishima, Rushdie, Malraux, Fukuyama, Krishnamurti, Kafka, Churchill, Brodski, Baudrillard, Brecht, Caesar...)
 • Debatoj [Debatten] : Niet gecensureerde idscussies over problemen, werpen, als nationalisme, Sacco en Vanzetti, U.S.A. hervormingen in Esperanto enz.enz. (LG publiceert geen aanvallen op personen, staat het gebruik van argumenten tegen bepaalde personen niet toe.)

 •  

  U kunt u abonneren
  ĉe LA GAZETO, 12 sous la Ville, F - 55210 Creuë, Francio
  aboni La Gazeto-n
  sendante 29 eŭrojn
  (+ 3 eŭrojn, ekster Eŭropo)
  - al poŝtkonto: La Gazeto 1025 02 T, Nancy -
  - per franca bankoĉeko -
  bij de Esp. - peranto in velelanden
  U kunt een collectie van La Gazeto vinden in de
  bibliotheken
  van UEA (Rotterdam),
  van Internazionale Esperanto-Musee (Wien),


  U kunt een proefexemplar aanvragen.  © La Gazeto - 2001.07.04 - 2009-02-15. Rimarkojn al TTT-red.